PhDr. Alexandra Pivková - primátorka mesta LUČENEC

PhDr. Alexandra Pivková - primátorka mesta Lučenec

Životopis:

Narodila som sa 30.9.1964 v Lučenci.

Vzdelanie:

Navštevovala som Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy, ktoré som ukončila s vyznamenaním v roku 1982. Nasledovalo štúdium Filozofickej fakulty na Komenského Univerzite v Bratislave, ktoré som ukončila roku 1987 s titulom doktor filozofie PhDr. v odbore pedagogika – psychológia. Medzi moje ďalšie vzdelania patria aj certifikované znalosti z rôznych oblastí: Komunálna sociálna politika a sociálna práca na Slovensku (MPSVR), Certifikát PHARE o absolvovaní metódy „Video tréning“ pre prácu so sociálne vylúčenými ľuďmi, osvedčenie Centra poradenských, vzdelávacích a výcvikových služieb v oblasti „Manažérske zručnosti“, Osvedčenie lektora pre vzdelávanie v oblasti predchádzania všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie (MPSVR), Certifikát vzdelania v oblasti „Change, Conflict a Time management“ (MPSVR), Absolvovanie vzdelania pre riadenie a realizáciu pomoci zo štrukturálnych fondov (MPSVR, EUROFORMES), Certifikát IBS SLOVAKIA o vzdelaní v oblasti projektový manažment, Certifikát RCV – Manažovanie neziskových organizácií a komunitné plánovanie či absolvovanie kurzu „Sociálny podnik ako forma zamestnávania znevýhodnených občanov“.

Svoju profesijnú kariéru som začala hneď po ukončení vysokoškolského štúdia na poste výchovného pracovníka v odbore školstva na Okresnom úrade v Lučenci. V rokoch 1987 až 1991 som pracovala ako psychológ na Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni v Banskej Bystrici, od roku 1991 nasledovala opäť práca na Okresnom úrade v Lučenci, tento krát ako vedúca odboru sociálnych vecí až do roku 2004. 1.1.2004 som bola poverená zastupovaním riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, od 13.5.2004 až do 10.1.2007 som obsadila samotný post riaditeľa tejto inštitúcie. V auguste 2007 som začala podnikať v oblasti organizovania kurzov a školení, lektorskej činnosti, poradenstva a konzultačnej činnosti v oblasti tvorby, riadenia a realizácie projektov na čerpanie prostriedkov z fondov EÚ a poskytovania odborných poradenských služieb pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie či manažovanie projektov ESF a neziskovej organizácie. V súčasnosti pôsobím aj ako konzultantka študentov stredných a vysokých škôl pri vypracúvaní prác a štúdií.

Hovorím aktívne ruským jazykom, pasívne anglicky a francúzsky. Mám záujem o prírodu a šport (plávanie, lyžovanie), ale aj o verejné dianie v spoločnosti. Považujem sa za flexibilnú, cieľavedomú, vytrvalú s vysokým pracovným nasadením a schopnosťou pracovať pod tlakom, komunikatívnu a otvorenú novým možnostiam.

Som vydatá, mám 25-ročného syna, Mgr. Milana Šagáta.

Kontakt:

Ulica Novohradská č. 1, 3. poschodie, č. dverí 414
tel.: 047 4307220
e-mail: primatorka@lucenec.sk
web: http://www.lucenec.sk