Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v NitrePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Piaristická 6, 949 01 Nitra
Vedenie školy: Mgr. Katarína Čurillová
Zastúpenie školy: Mgr. Dana Izakovičová, PhDr. Iveta Zverková
Tel.: 037/7417 168, 0372300200
Mobil: 0905 480 585
Fax: 037/7721661
E-mail: skola@pgjknr.sk
Web: www.pgjknr.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Naša škola s vyše 300-ročnou tradíciou je permanentne modernizovaná. Do vyučovacieho procesu úspešne zavádza informačno-komunikačné technológie a vo výchove praktizuje kresťanské princípy. V škole vo výchovno-vzdelávacom procese s plne kvalifikovanými pedagógmi pôsobia aj pátri piaristi. Formačný proces žiakov sa uskutočňuje aj v procese duchovných obnov a iných
kresťanských aktivít. Škola má vlastnú kaplnku. Škola poskytuje možnosť rodičom zúčastňovať sa na duchovných obnovách a niektorých iných duchovných aktivitách. Škola je zapojená do viacerých celoslovenských a medzinárodných projektov. Škola poskytuje množstvo mimo vyučovacích aktivít v rámci záujmového vzdelávania. Škola má vlastný študentský časopis Kalazancio, rozhlasové štúdio Rádio Radosť a spevokol Kalazancio. V škole aktívne pracuje žiacka školská rada. Škola každoročne organizuje pre žiakov lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz,študentský ples, detský karneval, Rozprávkovú noc H. Ch. Andersena a iné kultúrne, spoločenské a zábavné akcie pre študentov. Dramatický krúžok a spevácky zbor každoročne reprezentujú školu na podujatiach nášho mesta i mimo neho. Gymnázium má štrnásťročnú spoluprácu s cirkevným Gymnáziom Ducha Svätého vo Würselene v Nemecku a spolupracuje s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave. Vytvára podmienky pre výmenné recipročné pobyty študentov. Počas štúdia žiaci môžu navštevovať zahraničnú školu obdobného typu bez toho, aby museli štúdium prerušiť. V škole funguje kresťanská športová a telovýchovná organizácia Slovenský Orol. Škola má moderné odborné učebne, jazykové učebne, učebne informatiky s napojením na internet, ďalej telocvičňu, posilňovňu, školskú knižnicu. Stravovanie je zabezpečené vo vlastnej školskej jedálni, v priestoroch školy je aj
školský bufet. Spolupráca rodičov so školou je možná aj cez internetovú žiacku knižku. Škola využíva školský identifikačný systém na evidenciu dochádzky, stravovania a výpožičku kníh.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Riaditeľstvo Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre všetkým záujemcom o štúdium oznamuje, že v školskom roku 2011/2012 so súhlasom zriaďovateľa otvára 3 triedy štvorročného štúdia a 1 triedu osemročného štúdia. • 1 trieda všeobecná – s alternatívnym výberom predmetov v treťom a štvrtom ročníku • 1 trieda so zvýšeným počtom hodín cudzích jazykov počas celého štúdia • 1 trieda so zvýšeným počtom hodín prírodovedných predmetov (biológia, chémia)počas celého štúdia Štvorročné štúdium je určené žiakom 9. ročníka ZŠ, ktorí chcú byť počas štúdia formovaní a vedení v zmysle motivačného hesla školského vzdelávacieho programu „Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom“. Počas celého štúdia je zvýšená dotácia pri výučbe cudzích jazykov, najmä v triede orientovanej na cudzie jazyky. Žiaci si vyberajú dva cudzie jazyky – z ponuky anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, taliansky jazyk a ruský jazyk, vo vyšších ročníkoch je možné tieto hodiny posilniť, prípadne sa rozhodnúť pre štúdium tretieho cudzieho jazyka. Školský vzdelávací program je zostavený tak, aby každý žiak vo vyšších ročníkoch mal možnosť výberu vzdelávacích predmetov, najmä vo všeobecnej triede a mohol sa formou voliteľných a nepovinných predmetov rozvíjať v tých oblastiach, ktoré sú mu najbližšie a ktoré bude potrebovať na svoju študijnú a profesijnú kariéru.  Osemročné štúdium je určené žiakom 5. ročníka ZŠ. Školský vzdelávací program „Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom“ umožňuje od 1. ročníka výučbu dvoch cudzích jazykov – prvý jazyk anglický jazyk a druhý jazyk podľa vlastného výberu - nemecký jazyk, francúzsky jazyk. Trieda je všeobecná so zvýšeným počtom hodín cudzích jazykov a informatiky počas celého štúdia a s alternatívnym výberom predmetov v siedmom a ôsmom ročníku. Vo vyšších ročníkoch majú žiaci možnosť výberu voliteľných predmetov z ponuky školy podľa vlastnej študijnej a profesijnej orientácie.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí