Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela Komenského v Banskej Bystrici

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela Komenského 20 974 01, Banská Bystrica


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Komenského 20 974 01, Banská Bystrica
Vedenie školy: Prof. JUDr. Stanilav Mráz, CSc.
Zastúpenie školy: JUDr. Soňa Kubincová, PhD.
Tel.: -
Mobil: 0918610136
Fax: -
E-mail: iveta.duranova@umb.sk
Web: www.prf.umb.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bola zriadená na základe rozhodnutia Akademického senátu UMB zo dňa 11.5.1995 vychádzajúceho z uznesenia vlády SR č. 256 zo dňa 18.4. 1995. Sídlom fakulty je mesto Banská Bystrica.

V súlade s ustanovením §1 ods.2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVŠ“ ) poslaním fakulty, ako súčasti európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať vedecko-pedagogickú prácu v odbore vied o štáte a práve s osobitným zameraním na štúdium medzinárodného a európskeho práva. S cieľom pripravovať vysokokvalifikovaných erudovaných odborníkov pre oblasť medzinárodného a európskeho práva.

Fakulta v hlavnej činnosti poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov všetkých troch stupňov, ďalšie vzdelávanie a udeľuje akademické a vedecko-pedagogické tituly, v oblasti výskumu Právo a medzinárodné vzťahy a k nim prislúchajúce študijné odbory a programy právnického zamerania. Fakulta vykonáva základný a aplikovaný výskum, korešpondujúci s potrebami spoločnosti založenej na poznatkoch a s potrebami spoločenskej praxe, využíva najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapája ich do tvorivej vedeckej činnosti a udržiava a rozvíja hodnoty spoločenskej a právnej vedy svojou publikačnou a vedeckou činnosťou.


Odbory školy:

1. stupeň
* Právo
* Právo

2. stupeň
* Právo
* PrávoOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí