Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave logo


Kontaktné údaje

Adresa školy: Limbová 12 833 03, Bratislava
Vedenie školy: prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.
Zastúpenie školy: -
Tel.: 02/5477 3843
Mobil: -
Fax: 02/5477 3739
E-mail: rektor@szu.sk
Web: www.szu.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

lovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (ďalej len „SZU“) vznikla zákonom NR SR č. 401/2002 Z.z. o zriadení SZU s účinnosťou od 1. septembra 2002, transformáciou Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny ako štátna vysoká škola univerzitného typu.
SZU je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku, ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.
SZU je súčasne jedinou inštitúciou v SR, ktorá pod rôznymi názvami predchádzajúcich inštitúcií, od roku 1953 komplexne zabezpečuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti špecializačného štúdia i celoživotného vzdelávania.

Slovenská zdravotnícka univerzita je štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR.

Fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity:

* Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
* Lekárska fakulta
* Fakulta verejného zdravotníctva
* Fakulta zdravotníctva

O univerzite

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (ďalej len „SZU“) vznikla zákonom NR SR č. 401/2002 Z.z. o zriadení SZU s účinnosťou od 1. septembra 2002, transformáciou Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny ako štátna vysoká škola univerzitného typu.
SZU je jedinou zdravotníckou univerzitou na Slovensku, ktorá je monotematicky venovaná vzdelávaniu v zdravotníckych povolaniach vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania.
SZU je súčasne jedinou inštitúciou v SR, ktorá pod rôznymi názvami predchádzajúcich inštitúcií, od roku 1953 komplexne zabezpečuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti špecializačného štúdia i celoživotného vzdelávania.

Slovenská zdravotnícka univerzita je štátna vysoká škola univerzitného typu pôsobiaca v rezorte Ministerstva zdravotníctva SR.

Fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity:

* Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
* Lekárska fakulta
* Fakulta verejného zdravotníctva
* Fakulta zdravotníctva

Vedeckovýskumná základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity

Univerzitné ústavy SZU

Univerzita pôsobí v duchu ústavy svetových univerzít Magna Charta Universitatum, v duchu hodnôt demokracie, humanizmu, tolerancie ako apolitická inštitúcia. Vedie študentov k dodržiavaniu zásad Hippokratovej prísahy a k ochrane života a zdravia od počatia po dôstojnú prirodzenú smrť.

Úplný názov univerzity je: "Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave".
Znenie názvu univerzity v anglickom jazyku je: "Slovak Medical University".


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí