Športové gymnázium Jozefa Herdu v TrnavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: J. Bottu 31, 917 87 Trnava
Vedenie školy: Mgr.Jozef Jančovič
Zastúpenie školy: Zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Helena Kamenčíková, zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Zdenka Študencová, zástupca riaditeľa: PaedDr. Peter Toman
Tel.: 033/5511388
Mobil: -
Fax: 033/5333936
E-mail: gymbott@szm.sk
Web: www.gymbott.szm.com

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Gymnázium vzniklo rozhodnutím ZsKNV s platnosťou od 1.9.1990 odčlenením od Gymnázia Jána Hollého. Cieľom vytvorenia nového gymnázia bolo s konečnou platnosťou vyriešiť dlhodobé priestorové problémy a zabezpečiť skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Gymnázium získalo časť priestorov po Strojársko-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity na Hviezdoslavovej ulici a budovu na Hollého č. 3 od Gymnázia Jána Hollého. Tieto priestory mali slúžiť škole až do výstavby nového gymnázia. V školskom roku 1990/91 mala škola 14 tried (5 tried 1. ročníka a po 3 triedy v ostatných ročníkoch) a 32 interných učiteľov, ktorí väčšinou prešli z Gymnázia Jána Hollého.V školskom roku 1991/92 boli otvorené 3 triedy 1. ročníka , v ktorých mali študenti vytvorené podmienky, na štúdium v triedach so zameraním na prírodné vedy, cudzie jazyky a v triede všeobecného štúdia. Rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 25.4.1996, boli našej škole priradené priestory po Strednom odbornom učilišti na ulici Jána Bottu. V školskom roku 1996/97 bola ešte v priestoroch na Hviezdoslavovej ulici k našej škole pričlenená Dievčenská odborná škola a začalo sa vyučovanie aj v popoludňajších hodinách. DOŠ- ka bola súčasťou školy počas 1. polroku šk. roku 1996/97. V novembri 1996 sa začali práce na úpravách našej novej budovy, keď konečne pred Veľkou nocou v roku 1997 nastala tá dlho očakávaná slávnostná chvíľa, presťahovať školu. Bol to kus práce a ochoty všetkých zamestnancov školy, rodičov našich študentov, ale i samotných študentov. 2. apríla 1997 sa začali gymnazisti z Hviezdoslavovej 10 učiť v nových priestoroch na Ulici Jána Bottu 31. Tri mesiace do skončenia školského ubehli rýchlo. Prvýkrát v novej budove prebehli prijímacie skúšky a maturity. Jednou z najdôležitejších udalostí v šk. roku 1997/98 bolo otvorenie športovej triedy, ktorá bola od šk. roku 1998/99 priradená k novo vzniknutému Športovému osemročnému gymnáziu. Športové osemročné gymnázium bolo zriadené k 1.9.1998 a otvorili sa v ňom dve triedy príma a kvinta so športovým zameraním na atletiku, plávanie, džudo, športovú gymnastiku a športový aerobik dievčat a tenis. V školskom roku 1999/2000 pribudla k týmto športom športová streľba. V školskom roku 1999/2000 malo gymnázium deväť tried a športové osemročné gymnázium 4 triedy. Na oboch školách pracovalo 35 interných vyučujúcich.

Od 1.9.2000 sa obe gymnáziá zlúčili a naša škola niesla názov Športové gymnázium, Ul. J. Bottu 31 v Trnave. V školskom roku 2000/2001 malo gymnázium 10 klasických a 6 športových tried a pôsobilo na ňom 48 pedagogických pracovníkov a 11 trénerov. V školskom roku 2001/2002 malo gymnázium 9 klasických a 7 športových tried a pôsobilo na ňom 47 pedagogických pracovníkov a 11 trénerov. V školskom roku 2002/2003 malo gymnázium 10 klasických a 6 športových tried a pôsobilo na ňom 41 pedagogických pracovníkov a 11 trénerov. V tomto školskom roku bol dokončený nový športový areál školy a bola vykonaná nadstavba strechy školy, pričom v takto získaných priestoroch boli umiestené v jednom trakte domov mládeže a v druhom trakte aula a jazykové učebne. V školskom roku 2003/2004 pribudli ďalšie športy: jazdectvo, karate a rýchlokorčuľovanie. V tomto školskom roku malo gymnázium 11 klasických a 7 športových tried a pôsobilo na ňom 44 pedagogických pracovníkov a 10 trénerov V školskom roku 2004/2005 malo gymnázium 9 klasických a 7 športových tried a pôsobilo na ňom 38 pedagogických pracovníkov a 11 trénerov. V školskom roku 2005/2006 pribudli k individuálnym športom aj kolektívne športy: futbal, hokej a hádzaná chlapcov a basketbal dievčat. V tomto školskom roku malo gymnázium 9 klasických a 8 športových tried a pôsobilo na ňom 42 pedagogických pracovníkov a 11 trénerov. V školskom roku 2006/2007 malo gymnázium 8 klasických a 10 športových tried a pôsobí na ňom 45 pedagogických pracovníkov a 12 trénerov. V školskom roku 2007/2008 malo gymnázium 8 klasických a 11 športových tried a pôsobilo na ňom 44 pedagogických pracovníkov a 13 trénerov. V školskom roku 2008/2009 malo gymnázium 8 klasických a 12 športových tried a pôsobilo na ňom 47 pedagogických pracovníkov a 14 trénerov. V školskom roku 2009/2010 má gymnázium 8 klasických a 11 športových tried a pôsobí na ňom 47 pedagogických pracovníkov a 17 trénerov.

Dňa 24. septembra 2008 bol našej škole Ministerstvom školstva SR prepožičaný čestný názov Športové gymnázium Jozefa Herdu, po trnavskom rodákovi, držiteľovi striebornej medaily v zápasení z OH 1936 v Berlíne.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí