Stredná odborná škola polytechnická v TrnavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Koniarekova 17, 918 50 TRNAVA
Vedenie školy: Ing. Roman Michalička
Zastúpenie školy: RNDr. Helena Patrášová, Ing. František Tomašovič
Tel.: + 421 33 598 30 11, + 421 33 598 30 27
Mobil: -
Fax: -
E-mail: souztt@centrum.sk
Web: www.souztt.edupage.org

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Dejiny učilišťa sa začali písať v r. 1950, keď sa prví učni pripravovali pre podnik ČSD Dielňa pre opravu vozidiel v štátnych pracovných zálohách. V r. 1957 podnik ČSD – Dielňa pre opravu vozidiel zriadil vlastné učňovské pracovisko. V tomto roku bolo prijatých 8 učňov v profesii mechanik koľajových vozidiel. Výchovou učňov bola poverená prevádzka pre opravu motorových vozidiel. Teoretické vyučovanie zabezpečovala učňovská škola na Paulínskej ulici.

Šesťdesiate roky sú charakterizované prudkým rozvojom podniku. Rastú požiadavky na opravu železničných vozidiel. Zavádza sa nová technika a technológie. Zvyšovanie výroby si vyžaduje nové pracovné sily. Hlavný zdroj odborníkov má tvoriť vlastný učňovský dorast. V roku 1962 pristupuje podnik k rekonštrukcii dvoch drevených budov, určených pre vlastnú výchovu dorastu.

V šk. roku 1962 / 63 bolo učňovské pracovisko schválené a premenované na učňovské stredisko. Do učňovského strediska nastúpilo 32 učňov v profesiách mechanik motorových lokomotív a motorových vozňov a mechanik koľajových vozidiel. Teoretické vyučovanie zabezpečovala učňovská škola na ulici F. Urbánka.

Roky 1964 – 1973 boli charakteristické rozvojom a skvalitňovaním podmienok odborného výcviku. K dvom dreveným budovám boli pristavené ďalšie štyri budovy, v ktorých boli vybudované dielne pre nové rozvojové profesie podniku – elektromechanik, stolár, kováč a klampiar. Počet učňov sa v každom roku zvyšoval, až dosiahol kapacitu 300 učňov. Teoretické vyučovanie zabezpečovala učňovská škola na Bottovej ulici.

Rok 1968 bol historickým a prelomovým medzníkom v podniku ČSD – Dielňa pre opravu vozidiel Trnava. Začala sa rozsiahla výstavba najväčšieho opravárenského komplexu pre opravu nákladných železničných vozňov Československu. Jej súčasťou bola i výstavba učilišťa s kapacitou 300 učňov, ktoré bolo dobudované v roku 1973. Do užívania bola odovzdaná škola s telocvičňou, domov mládeže s kapacitou 240 lôžok. O rok neskôr boli ukončené i dielne pre odborný výcvik.

Dňom 1. septembra 1973 sa začala písať nová história komplexnej výučby v odbornom učilišti pri Železničných opravárňach a strojárňach v Trnave. Obdobie ďalších rokov bolo charakteristické ďalším budovaním nových priestorov, rozširovaním učebných a študijných odborov a vytváraním lepších podmienok pre výchovno-vzdelávací proces.

Prvým septembrom 1979 bolo odborné učilište premenované na Stredné odborné učilište železničné.

V r. 1987 sme svojpomocne vybudovali odbornú učebňu s vonkajším a vnútorným televíznym okruhom. V r. 1989 bol odovzdaný do užívania ďalší objekt školy s odbornými učebňami strojárskej technológie, fyziky, výpočtovej techniky, technického kreslenia a zvárania.

V r. 1992 bola do užívania odovzdaná zváračská škola určená na zváranie plameňom a elektrickým oblúkom. Pred školou vyrástol malý komplex športovísk pre hádzanú, basketbal, volejbal a tenis.

V r. 1995 bolo odovzdané do užívania pracovisko pre opravu osobných automobilov a v r. 1998 nadstavba sociálnej časti objektu odborného výcviku.

Škola pružne reagovala na požiadavky trhu práce postupným zavádzaním nových učebných a študijných odborov. K nosnej profesii mechanik opravár pre stroje a zariadenia boli priradené profesie: mechanik opravár pre cestné motorové vozidlá, umelecký kováč a zámočník a študijný odbor komerčný pracovník v doprave. Tieto ciele boli dosiahnuté s mimoriadnym prístupom zriaďovateľa – Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

V roku 2002 prešla zriaďovateľská pôsobnosť na štátnu správu – Trnavský samosprávny kraj. Škola sa vždy snažila a snaží prispôsobovať skladbu svojich študijných a učebných odborov požiadavkám praxe a regiónu, čo sa jej darí i s výnimočným prístupom súčasného zriaďovateľa. Do siete boli zaradené nové študijné i učebné odbory operátor ekologických zariadení, dopravná prevádzka, drevárska a nábytkárska výroba, autoopravár-mechanik, strojárska výroba ,spracovanie dreva a umelecký stolár. Škola sa neustále modernizuje a dnes už má tri učebne výpočtovej techniky, multimediálnu učebňu, niekoľko učební vybavených dataprojektormi. Internetové pripojenie je samozrejmosťou v ktoromkoľvek mieste školy.

Prvým septembrom 2008 bolo Stredné odborné učilište železničné premenované na Strednú odbornú školu polytechnickú. Koniarekova 17, Trnava.


Odbory školy:

V školskom roku 2010/2011 Vám ponúkame možnosť získať vzdelanie

v nasledovných odboroch:

troch študijných odboroch (4 ročných)

siedmych učebných odboroch (3 ročných)

dvoch odboroch s osobitne upravenými učebnými plánmi (2 ročné)

dvoch odboroch nadstavbového štúdiaOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí