Stredná odborná škola v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Hlinícka 1, Bratislava
Vedenie školy: PaedDr. Ján Sadloň
Zastúpenie školy: Ing. Anna Cíferská, Mgr. Erika Vaľková
Tel.: +421 2 44 88 5001
Mobil: -
Fax: +421 2 44 88 9191
E-mail: souptba@souptba.sk
Web: http://www.souptba.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Stredná odborná škola vznikla v roku 1950 ako Odborné učilište štátnych pracovných záloh, neskôr sa názov zmenil na SOU spojov, ďalej SOU pôšt a telekomunikácií a v súčasnosti nesie pomenovanie Stredná odborná škola.
Škola prechádza neustálymi zmenami s cieľom dosahovať najvyššiu kvalitu vo výučbe a príprave žiakov pre budúce povolanie. Má nezastupiteľné miesto v sieti stredných odborných škôl v SR. SOŠ v súčasnosti poskytuje žiakom:

* úplné stredné vzdelanie v študijných odboroch v dennej forme štúdia
* stredné odborné vzdelanie v trojročnom učebnom odbore
* nadstavbové štúdium

Absolventi našej školy majú v súčasnosti široké uplatnenie v praxi: telekomunikáciách, vo firmách zaoberajúcich sa výpočtovou technikou, poštách, v bankách, administratíve, v súkromnom sektore. Výučba sa uskutočňuje nielen v priestoroch školy, ale aj na pracoviskách budúcich odberateľov.

SOŠ zabezpečuje aj :

* technicko-ekonomické činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom a vlastnou prevádzkou
* stravovanie pre žiakov a zamestnancov
* ubytovacie služby
* prenájom priestorov
* poskytovanie športových zariadení za úhradu
* organizovanie telovýchovných a športových podujatí

Vo veciach výchovy a vzdelávania je SOŠ riadená Ministerstvom školstva SR. Zriaďovateľom školy je Bratislavský samosprávny kraj.

Úsek teoretického vyučovania zabezpečuje výučbu všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov pre žiakov denného aj nadstavbového štúdia podľa štátneho vzdelávacieho programu a školského vzdelávacieho programu. Školské vzdelávacie programy sa aktualizujú v súvislosti s novými poznatkami vedy a techniky a zohľadňujú sa aj požiadavky budúcich zamestnávateľov absolventov. Pre potreby teoretického vyučovania sa využíva 19 učební, z toho 6 odborných učební (učebňa fyziky, elektrotechnického merania, informatiky, techniky administratívy, cudzích jazykov), telocvičňa, posilňovňa. Predmety informatika a aplikovaná informatika sa vyučujú aj vo výpočtovom laboratóriu s prístupom na internet.

Cieľom pedagogických zamestnancov je sprostredkovať žiakom maximum vedomostí o aktuálnych vedecko-technických poznatkoch.

Teoretické vedomosti získané v škole si žiaci prehlbujú a rozširujú odbornými exkurziami.

Praktické vyučovanie pripravuje kvalifikovaných pracovníkov. Využíva najnovšie poznatky a metódy vyučovania s dôrazom na vedomosti získané na teoretickom vyučovaní. Uskutočňuje sa v dielňach a cvičných pracoviskách SOŠ a v prevádzkach zamestnávateľov, napr. Slovenská pošta, a.s.. Pracoviská odborného výcviku sú dobre materiálne vybavené. V rámci odborného vzdelávania sa žiaci zúčastňujú exkurzií do prevádzok telekomunikačných firiem, mobilných operátorov, Poštovej ohlasovne a úložne a pôšt.


Odbory školy:

3778 4 technik informačných a telekomunikačných technológií
Teoretická a praktická príprava je zameraná na činnosti spojené s montážou, údržbou, nastavovaním, skúšaním, opravami a zavádzaním telekomunikačných zariadení.
Poskytuje možnosť prípravy žiakov pre oblasti:
- telekomunikačných zariadení:
Montáž, technická prevádzka, údržba, opravy prenosových elektronických zariadení vyšších generácií. Príprava sa zameriava na zložité elektronické zariadenia drôtových a bezdrôtových telekomunikačných zariadení s analógovou a digitálnou technikou, na prevádzkové a údržbové meranie a ich vyhodnocovanie. Spoluúčasť na riadení prevádzky dohliadacích centier a na riadení údržby prostredníctvom výpočtovej techniky
- telekomunikačných služieb
Teoretická a praktická príprava je zameraná na činnosti spojené s poskytovaním telekomunikačných služieb, predajom koncových telekomunikačných zariadení, odbytových činností a činností súvisiacich s účtovaním telekomunikačných úhrad.
- informačných komunikačných technológií
Poskytuje odborné znalosti z oblasti informačných komunikačných technológií, základné vedomosti o operačných systémoch a koncových zariadeniach.

3792 4 poštový manipulant
Študijný odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie zo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov. Dáva vedomosti o zabezpečení poštovej prevádzky, peňažnej a pokladničnej službe, činností Poštovej banky. Oboznamuje s pracovnými postupmi prijímania, prepravnej a dodávacej služby, obstarávateľskej činnosti pošty a vedenia všetkých pokladničných dokladov.

2682 4 mechanik počítačových sietí
Pripravuje absolventa so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný samostatne vykonávať činnosti informačného charakteru z oblasti hardvéru a softvéru počítača a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk, systémov a sietí.

Učebný odbor

3763 2 manipulant poštovej prevádzky a prepravy
Poskytuje absolventom vedomosti o zabezpečovaní poštovej prevádzky a prepravy, peňažnej a pokladničnej služby, triedení a spracovaní zásielok na poštovú prepravu (listové a balíkové zásielky), oboznamuje so spracovaním zásielok počas poštovej prepravy poštovými kurzami, zhotovovaním záverov a výmenou záverov.

Nadstavbové štúdium

3756 4 poštová prevádzka
Štúdium je určené pre absolventov učebného odboru manipulant poštovej prevádzky a prepravy na doplnenie vzdelania. Prehlbuje a rozširuje komplexné vedomosti o zabezpečení poštovej prevádzky a prepravy, peňažnej a pokladničnej službe. Doplňujúce pracovné postupy prijímania, prepravnej a dodávacej služby, obstarávateľskej činnosti pošty a vedenia všetkých pokladničných dokladov.Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí