Stredná priemyselná škola dopravná v TrnavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Študentská 23, Trnava
Vedenie školy: Ing. Anton Talač
Zastúpenie školy: Mgr. Dagmar Klimešová, Ing. Peter Papík
Tel.: 033-5521085
Mobil: -
Fax: -
E-mail: spsdtt@stonline.sk
Web: www.spsdtt.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

znik Strednej priemyselnej školy dopravnej bol podmienený požiadavkami podnikov a organizácií z oblasti dopravy na nových absolventov na území západného Slovenska a nevyhovujúce priestorové podmienky na vtedajšej Strednej priemyselnej škole, ktorá sídlila na Komenského ulici.

Základy dnešnej SPŠ dopravnej v Trnave boli položené už v r. 1959 na bývalej Strednej ekonomickej škole, ktorá sídlila na vtedajšej Gottwaldovej ulici. Tam bol popri ekonomických odboroch od 1. 9. 1959 otvorený aj odbor Prevádzka a ekonomika železničnej dopravy.

Tento odbor sa úspešne rozvíjal na Strednej ekonomickej škole až do 31. augusta 1962. V tomto čase ukončil svoje pôsobenie na Strednej ekonomickej škole a bol premiestnený na SPŠ strojnícku. Vo vývoji SPŠ dopravnej prišlo k určitému pokroku, pretože okrem presunu na SPŠ strojnícku sa od 1. 9. 1962 sa vyučovali dopravné odbory, a to:

-Elektrická trakcia a energetika v doprave.

-Stavebná údržba a rekonštrukcia železničných tratí.

-Bloky a spoje /zabezpečovacia a oznamovacia technika v doprave/

Odbor železničná doprava a preprava pokračoval ďalej bez zmien. Pre zefektívnenie vyučovania bola zriadená dopravná sála, laboratóriá a dielne, kde si študenti mohli svoje teoretické znalosti prakticky overovať.

SAMOSTATNÁ SPŠ DOPRAVNÁ

SPŠ dopravná začala výučbu 1. 9. 1983 na terajšej Študentskej ulici v budove, ktorá pôvodne patrila Strednej ekonomickej školy (SEŠ tu bola zrušená a presťahovala sa do priestorov Základnej školy na Kopánke), a na ktorej SPŠ dopravná začínala. Medzi učitežským zborom a študentmi sa tejto budove dodnes hovorí "stará budova".

Vytvorilo sa 8 tried prvých ročníkov, 7 tried druhých ročníkov, 6 tried tretích ročníkov a 5 tried štvrtých ročníkov čo tvorilo 739 študentov.

V tomto období mala škola vežmi dobré obojstranné styky so školami SPŠ dopravná Zvolen, SPŠ dopravná Košice, SPŠ dopravná Plzeň a SPŠ dopravná Břeclav, s ktorými mala podobné študijné odbory.

Postupom času škola rozvíjala patronátnu činnosť so štátnymi podnikmi, ako boli Československé štátne dráhy (ČSD), železničné opravovne a strojárne (ŽOS), Československá štátna automobilová doprava (ČSAD) a ďalšie. V týchto podnikoch absolventi rozvíjali svoje nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi.

Dôkazom uvedenej dobrej spolupráce bola aj skutočnosť, že od ČSD sme darom dostali trenažér elektrického rušňa a od Severomoravskej elektrotechnickej spoločnosti Olomouc sme obdržali telefónnu ústredňu.

PRIESTORY ŠKOLY

S rozširovaním Strednej priemyselnej školy dopravnej vznikla i požiadavka na zvýšenie počtu tried. Priestory mala vyriešiť prístavba novej budovy. V r. 1987 bola ukončená jej prvá etapa. Priestory však naďalej neboli postačujúce počtu študentov.
V školskom roku 1985/86 mala škola 31 tried s 930-timi študentami. Vedenie školy sa preto rozhodlo pre alternatívne riešenie a dvanásť tried umiestnilo mimo hlavnú budovu SPŠD. V r. 1983 - 1985 bolo šesť tried najprv umiestnených v Základnej škole Špačince a v rokoch 1985 - 1992 na Základnej škole v Hrnčiarovciach. Na Strednom odbornom učilišti energetickom (SOU) v Trnave bolo šesť tried umiestnených počas celého uvedeného obdobia. V roku 1992 bola ukončená druhá etapa výstavby tried v areáli SPŠ dopravnej. Dokončením tejto výstavby sa vyriešili všetky priestorové problémy a škola má v súčasnosti k dispozícii dvadsaťosem tried, ktoré plne vyhovujú kapacite prijímaných študentov.

Stredná priemyselná škola dopravná sa v súčasnosti radí medzi úspešné stredné odborné školy v meste Trnava a svojím vzdelávacím zameraním má významný prínos pre celý západoslovenský región.

Vzdelávacie a výchovné aktivity školy sú zamerané na rôzne technické odbory železničnej dopravy, cestnej dopravy, technických a komerčných služieb, elektrotechniky a telekomunikácií.

Moderná koncepcia štúdia na študijných odboroch školy vychádza z nových spoločenských potrieb a požiadaviek trhu práce. Vzdelávanie žiakov v jednotlivých technických študijných odboroch im umožňuje získať širšie základné technické vedomosti tak, aby ich možnosti uplatnenia sa v praxi boli podstatne väčšie a umožňovali úspešne sa presadiť pri vstupe do života na trhu práce, počnúc schopnosťou samostatného podnikania až po výkon samostatných technických, komerčných a manažérskych kvalifikovaných funkcií.

Pružne sa vyvíjajúca moderná základňa učebných pomôcok, vysoký stupeň zavedenia výpočtovej techniky do vyučovania, široká možnosť štúdia anglického, nemeckého, francúzskeho , ako aj moderná obsahová náplň komerčných predmetov sú takými dynamickými prostriedkami vyučovacieho procesu, ktoré u absolventov SPŠ dopravnej zaručujú uplatnenie v širokej palete technických a komerčných činností v praxi.


Odbory školy:

V súčasnosti má škola novokoncipované moderné širokoprofilové odbory :

-37 60 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy

so zameraním na logistiku v doprave

-3917 6 00 technické a informačné služby so zameraním na:

3917 6 07 prevádzka a ekonomika železníc /do 30.6.2008/

3917 6 09 zasielatežstvo

-3765 6 00 technika a prevádzka dopravy

so zameraním na prevádzku, údržbu a diagnostiku motorových vozidiel

-3739 6 00 elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách

so zameraním na telekomunikačnú techniku a zabezpečovacie systémyOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí