Súkromná stredná odborná škola SD Jednota v Šamoríne

Súkromná stredná odborná škola SD Jednota v Šamoríne


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Vinohradská 48, 93101 Šamorín
Vedenie školy: Ing. Eva Hudek – riaditeľka
Zastúpenie školy: Mgr. Valéria Dávidová, Monika Mészárosová
Tel.: 421/315 62 24 15
Mobil: 421/915 76 18 80
Fax: 421/315 62 24 15
E-mail: sekretariat@hasossamorin.edu.sk
Web: www.hasossamorin.edu.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Škola založená v roku 1963.

Zriaďovateľom bola Správa odborných učilíšť Zväzu spotrebných družstiev Klánovice pri Prahe. Vtedy mala škola 3 triedy, 5 pedagógov, 4 nepedagogických pracovníkov.

Rok 2014:
Zriaďovateľom je COOP Jednota Slovensko, SD Bratislava.
V súčasnosti má škola 18 tried, 40 pedagógov, 16 nepedagogických zamestnancov.

Charakteristika školy:
Naša škola poskytuje komplexnú prípravu žiakov
v gastronomických profesiách a v odboroch zameraných na cestovný ruch a hotelierstvo.

Ponúka možnosť získania a doplnenia kvalifikácie v uvedených odboroch formou externého štúdia a tiež možnosť ďalšieho vzdelávania pre dospelých v pomaturitnom štúdiu a vo vyššom odbornom štúdiu, aj rôzne špecializované rekvalifikačné kurzy.

Kvalita prípravy je daná 50 ročnou tradíciou školy v odboroch zameraných na gastronómiu, dobrým materiálnym vybavením, vlastnou školskou jedálňou, cukrárskou dielňou, školským hotelom, školským internátom a najmä fundovaným a kvalifikovaným pedagogickým zázemím.
Žiakom ponúkame možnosť zahraničných stáží v nasledovných krajinách: Maďarsko, Česká republika, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Grécko.


Odbory školy:

Študijné odbory:

6323 K hotelová akadémia
6323 N hotelová akadémia (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
6445 K kuchár
6444 K čašník, servírka
6324 M manažment regionálne cestovného ruchu
6314 Q cestovný ruch (2. ročné pomaturitné špecializačné štúdium, 3. ročné vyššie odborné štúdium)
6421 L spoločné stravovanie (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory:

6445 H kuchár
6444 H čašník
2964 H cukrár

Základným predpokladom pre prijatie do učebných aj študijných odborov denného štúdia je zdravotná spôsobilosť žiaka na výkon povolania vo zvolenom odbore.
Ďalšie aktuálne body kritérií pre prijatie nájdete na internetovej stránke školy pod heslom „Prijímačky“.

Deň otvorených dverí:
je tradične plánovaný na začiatok decembra.Oznam školy:

Rekvalifikačné kurzy:
- kurzy sú akreditované MŠ SR
- prihlášky prijímame bez časového obmedzenia
- v rámci jednotlivých odborov je možné si vybrať z uvedených modulov
- po úspešnom zvládnutí kurzu záujemca získa osvedčenie o absolvovaní kurzu

K u c h á r - k u c h á r k a:
Modul č. 1 - Zaučený kuchár na prípravu príloh, doplnkov a šalátov
Modul č. 2 - Zaučený kuchár na prípravu kysnutého cesta
a ostatných múčnych pokrmov
Modul č. 3 - Zaučený kuchár na prípravu hotových mäsitých pokrmov a omáčok
Modul č. 4 - Zaučený kuchár na prípravu pokrmov na objednávku
progresívnou formou
Modul č. 5 - Zaučený kuchár na prípravu bezmäsitých pokrmov,
diétnej a diferencovanej stravy
Modul č. 6 - Zaučený kuchár pre služby v cateringu

Č a š n í k – s e r v í r k a:
Modul č. 1 - Zaučený čašník na podávanie jedál a nápojov v jednoduchej obsluhe
Modul č. 2 - Zaučený čašník na podávanie jedál a nápojov v zložitej obsluhe
Modul č. 3 - Zaučený čašník v kaviarni
Modul č. 4 - Zaučený čašník pre osobitné druhy slávnostného stolovania a cateringové služby
Modul č. 5 - Zaučený čašník – nápojár
Modul č. 6 - Zaučený čašník na obsluhu za barovým pultom
Modul č. 7 - Zaučený čašník na základnú obsluhu v hoteloch

C u k r á r – c u k r á r k a:
Modul č. 1 - Základné cukrárske techniky na prípravu tuhého tukového cesta
Modul č. 2 - Základné cukrárske techniky na prípravu šľahanej hmoty
Modul č. 3 - Základné cukrárske techniky na prípravu medovníkového a lístkového cesta
Modul č. 4 - Základné cukrárske techniky na prípravu kysnutého
a plundrovaného cesta

S p r i e v o d c a v c e s t o v n o m r u c h u
P r e d a v a č - p r e d a v a č k a
Ú č t o v n í c t v o p o d n i k a t e ľ s k ý ch s u b j e k t o v:
Modul č. 1 - Podvojné účtovníctvo
Modul č. 2 - Mzdové účtovníctvo

ŠTÚDIUM DOSPELÝCH:
1. Nadstavbové štúdium v odbore:
6421 L spoločné stravovanie
2. Pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore:
6323 K hotelová akadémia

3. Vyššie odborné vzdelanie v odbore:
6314 Q cestovný ruch
4. Možnosť získať kvalifikáciu v učebných odboroch:
6445 H kuchár
6444 H čašník, servírka
2964 H cukrár
5. Možnosť získať kvalifikáciu v študijných odboroch:
6445 K kuchár
6444 K čašník, servírka
6405 K pracovník marketingu
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu


Súkromná stredná odborná škola SD Jednota 6 Súkromná stredná odborná škola SD Jednota 4 Súkromná stredná odborná škola SD Jednota 3 Kuchár Čašník

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí