Súkromné slovanské gymnázium v BratislavePre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Žitavská 1, 821 07, Bratislava
Vedenie školy: Pavel Spišiak
Zastúpenie školy: -
Tel.: 0245640011
Mobil: -
Fax: -
E-mail: ssg@ssg.sk
Web: http://www.ssg.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Súkromné gymnázium, Žitavská 1, Bratislava je škola s právnou subjektivitou od roku 1993. Od svojho vzniku rieši koncepciu poskytovania vzdelania pre čo najširšiu skupinu mládeže a dospelých a hľadá nové, inovatívne formy vzdelávania. Poskytuje aj špecifické formy vzdelávania, ktoré škola zaraďuje do svojho programu vzhľadom na svoje zaradenie v sieti stredných škôl, ako škola súkromná. V prvých rokoch svojho vzniku škola reagovala na vysokú potrebu vyučovania cudzích jazykov so špecifikom na vyučovanie jazykov slovanských (poľský, chorvátsky, slovinský a ruský). Inovatívne metódy vyučovania spočívali v zavádzaní nových metodických postupov, študijnej literatúry, foriem overovania vedomostí. Alternatívny učebný plán umožňoval hlbšie štúdium jazykov, alebo umenia formou voliteľného obsahu vzdelávania.
V súčasnosti sa vzdelávanie na škole uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacieho programu pre dennú formu štúdia štvorročného a osemročného vzdelávacieho programu. Súkromné gymnázium je jediná škola na Slovensku, kde sa maturuje z poľského a chorvátskeho jazyka, ktoré sú zaradené do zoznamu predmetov maturitnej skúšky na základe experimentálneho overovania výučby. V uvedenej skupine cudzích jazykov je škola každoročne organizátorom olympiád z týchto predmetov. Pre vykonávanie certifikovaných skúšok v zmysle Európskeho referenčného rámca zastupuje Súkromné gymnázium Štátny inštitút ruského jazyka A.S.Puškina v Moskve.
Učebný plán so zameraním umelecká výchova obsahuje predmety pre rozšírený rozvoj kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry.
Škola má priamo v objekte golfový areál indoor a outdoor umožňujúci vyučovať hru golfu a manažment športu. V rámci tohto štúdia vytvára podmienky pre rozvoj golfovej hry založenej na vysokých etických princípoch.
Najnovšie vzdelávacie programy zahraničná služba – diplomacia a zahraničné vzťahy – ruské bilingválne štúdium poskytuje študentom gymnázia vedomosti z rôznych oblastí spoločenskovedných disciplín dotýkajúcich sa medzinárodných vzťahov v integrovanej forme. Výstupný profil absolventa je smerovaný užšie na oblasť humanitných predmetov – najmä psychológie, ekonómie.
Vyučovanie externou formou realizujeme okrem Bratislavy aj v mestách Martin, Nitra a Kežmarok. Zavádzanie inovatívnych foriem vyučovania plánujeme zaviesť aj pri tejto forme štúdia, hlavne dištančnej. Súkromné gymnázium sa chce v najbližších rokoch sústrediť na profiláciu školy v uvedenej oblasti a nadväznosti na reformu systému pokračovať v implementácii školského vzdelávacieho programu. Tým dosiahnuť vyššiu kvalitu vzdelávania.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí