Technická univerzita vo Zvolene - Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene - Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Študentská ulica 26 960 53, Zvolen
Vedenie školy: prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 045/520 65 01
Mobil: -
Fax: 045/532 00 15
E-mail: dfevt@vsld.tuzvo.sk
Web: www.tuzvo.sk/fevt

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky poskytuje univerzitno-technické vzdelanie a vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia pre oblasť tvorby a ochrany pracovného a životného prostredia – manažérov a technikov pre ochranu životného prostredia od negatívnych vplyvov výrobných procesov pre výrobnú techniku so zameraním na lesnícku a mobilnú techniku, drevárske stroje a zariadenia, riadenie strojov a zariadení, špecialistov pre priemyslové inžinierstvo a manažment s orientáciou na bezpečnostné inžinierstvo a na oblasť technického zabezpečenia výrobnej činnosti.

Súčasným cieľom FEVT je vytvoriť špičkové pedagogicko-vedecké pracovisko uznávané doma a v zahraničí. Fakulta neustále sleduje vývojové trendy v Európe spojené s harmonizáciou európskeho vzdelávacieho systému. Vytvára podmienky umožňujúce našim študentom absolvovať časť štúdia na zahraničných vysokých školách a súčasne je otvorená aj zahraničným študentom. Musíme však zostať sami sebou a preto nechceme násilne realizovať zmeny podľa cudzích vzorov. V našich podmienkach a s využitím našich skúseností, realizujeme opatrenia vedúce k modernizácii a aktualizácii štúdia tak, aby bolo pre poslucháčov atraktívne a zodpovedalo potrebám spoločnosti, a to tak v oblasti bakalárskeho, ako aj inžinierskeho a doktorandského štúdia.

Príprava špičkových odborníkov je zameraná na ekologizáciu výrobných procesov, humanizáciu práce, navrhovanie strojov a zariadení pre spracovania dreva tak, aby sa minimalizovali negatívne vplyvy lesných mobilných strojov na prírodné lesné prostredie a zohľadnili všetky environmentálne aspekty ochrany životného prostredia.

Fakulta je orientovaná na prípravu odborníkov s technickou odbornou profiláciou a so spôsobilosťou pre výrobnú a environmentálnu techniku, bezpečnostné inžinierstvo a výrobno-technický manažment. To umožňuje absolventom uplatniť sa v drevárskej výrobe a lesnom hospodárstve, v oblasti prevádzky a riadenia, vo vede a výskume, v obchode a marketingu, ale aj v podmienkach strojárskej a nestrojárskej výroby.

Fakulta dopĺňa a kompletizuje zameranie Technickej univerzity. Prepojenie FEVT s technologicky orientovanými fakultami TU umožňuje komplexnú profiláciu absolventov na riešenie technických problémov v oblasti spracovania dreva, lesného hospodárstva a životného prostredia.

Vedecko-výskumný profil fakulty vychádza z odborného zamerania a poslania fakulty, ktoré bolo premietnuté do nosných smerov vedy a výskumu na FEVT.

Vedecko-výskumná činnosť FEVT je postavená na princípe maximálneho prepojenia pedagogických a vedeckých aktivít, rešpektujúc celosvetové trendy a aktuálne potreby spoločnosti. Ide najmä o znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti výroby, využívanie nových a obnoviteľných energetických zdrojov, efektívne využívanie domácich surovín a uplatňovanie princípov ekologizácie a humanizácie výroby, vrátane riešenia minimalizácie negatívnych dopadov techniky a technológií na životné i pracovné prostredie.


Odbory školy:

► Bakalárske štúdium:
- absolventi študijného programu Dopravná a manipulačná technika získané vedomosti o metódach konštruovania jednotlivých častí strojov a zariadení, výrobných technológií a prevádzke strojných zariadení využijú v rôznych odvetviach priemyslu, strojárskych i iných podnikoch výroby a služieb. Dokážu riešiť praktické odborné a organizačné úlohy prevádzky a údržby v doprave a manipulácii s materiálom.
- absolventi študijného programu Výrobná technika budú schopní pracovať s manažérmi, používateľmi výrobných strojov a zariadení i špecialistami iných profesií. Podľa profilovania sa uplatnia v problematike drevárskych strojov a zariadení, v riadiacich a informačných systémoch strojov vo výrobných procesoch, alebo v problematike techniky ochrany životného prostredia.
- absolventi študijného programu Priemyselné inžinierstvo získané poznatky z riadenia a zabezpečovania kvality produkcie a kvality procesov, riadenia výrobných procesov s ohľadom na tvorbu a ochranu životného a pracovného prostredia i hodnotenia a riadenia rizík najmä v oblasti systémov ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci uplatnia v základných riadiacich úrovniach výrobných organizácií, v službách, audítorských organizáciách, v oblastiach riadenia kvality, environmentálnych systémov riadenia organizácií a systémov riadenia rizík so silným akcentom na problematiku bezpečnosti práce.
- absolventi študijného programu Ekotechnika získané poznatky z ochrany ovzdušia, čistenia a ochrany vôd, minimalizácie, skladovania, likvidácie, recyklácie odpadov, získavania druhotných surovín, monitorovania a legislatívnej ochrany ŽP môžu využívať pri posudzovaní a výbere výrobných techník pre ekotechniku v požadovaných ekologických kvalitách a systémoch BAT, EVABAT a pod. Získajú odbornosť pre prácu v útvaroch životného prostredia vo výrobných prevádzkach a v útvaroch štátnej správy na rôznych stupňoch pri posudzovaní, hodnotení, projekčnej a poradenskej činnosti energetických ako i ekologických ukazovateľov pri využívaní zdrojov energií, priemyselných technológií a výrob.

► Inžinierske štúdium:
- absolventi študijného programu Lesnícka a mobilná technika sa zoznámia so zásadami konštruovania lesných a mobilných strojov, projektovaním dopravných a manipulačných systémov a ich prevádzkou. Uplatnenie absolventov nie je obmedzené len na lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel, pretože mobilná technika i doprava a manipulácia s materiálom zasahuje do všetkých odborov ľudskej činnosti. Uplatnia sa nielen vo vývojových a konštrukčných kanceláriách, ale aj na rôznych riadiacichmiestach, manažérskych postoch v obdobných činnostiach.
- absolventi študijného programu Výrobná technika dokážu analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce výrobnú techniku a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Uplatnia sa pri prácach na projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, jeho analýzu, návrh a implementáciu rozsiahlych riešení s výrobnou technikou spolu s testovaním a primeranou dokumentáciou, uvedomujúc si jednotlivé aspekty kvality.
- inžinierske štúdium v študijnom programe Ekotechnika je zamerané na získanie poznatkov pre konštruovanie, využívanie a prevádzky environmentálnej techniky určenej pre lesníctvo, poľnohospodárstvo, prvotné spracovanie dreva a príbuzné nadväzujúce výrobné odvetvia. Absolvent získa poznatky pre zhodnocovanie druhotných surovín z poľnohospodárstva, lesnej a drevárskej výroby, z oblasti legislatívnej ochrany ŽP a jeho monitorovania. Štúdiom nadobudne kvalifikáciu pre vývoj, konštruovanie, projektovanie, výrobu a prevádzku širokého spektra environmentálnej techniky a zariadení. Absolventi nájdu uplatnenie v organizáciách zaoberajúcich sa komplexným riešením a technickým zabezpečením otázok tvorby a ochrany pracovného a životného prostredia. Môžu pôsobiť v útvaroch technického rozvoja, výskumu, konštrukcie, investičného rozvoja ale aj vnútornom a zahraničnom obchode s odvetvovou technikou.Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí