Technická univerzita vo Zvolene - Lesnícka fakulta

Technická univerzita vo Zvolene - Lesnícka fakulta


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: UL. T. G. Masaryka 24 960 53, Zvolen
Vedenie školy: Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: 045/5206201
Mobil: -
Fax: 045/5332654
E-mail: dlf@vsld.tuzvo.sk
Web: www.tuzvo.sk/lf

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Lesnícka fakulta TU vo Zvolene nadväzuje na bohaté tradície lesníckeho vysokoškolského štúdia v Banskej Štiavnici. Oficiálne sa s lesníckym vysokoškolským štúdiom spája rok 1807, kedy bol na bývalej Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici zriadený samostatný Lesnícky ústav. V roku 1846 došlo k vytvoreniu Baníckej a lesníckej akadémie a v roku 1904 Vysokej školy baníckej a lesníckej v Banskej Štiavnici. Po rozpade Rakúsko - Uhorska v roku 1918, presťahovaním Vysokej školy baníckej a lesníckej z Banskej Štiavnice, najskôr do Budapešti a neskôr do Šoprone, skončilo sa dočasne lesnícke vysokoškolské štúdium na Slovensku. Obnova lesníckeho vysokoškolského štúdia na Slovensku sa spája s rokom 1939, kedy bol na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave zriadený odbor lesného a poľnohospodárskeho inžinierstva, na ktorom v rokoch 1939-1946 skončilo štúdium 114 lesných inžinierov, z toho 6 zo zahraničia. V roku 1946 sa vysokoškolské lesnícke štúdium na Slovensku presunulo do Košíc, kde bola založená Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva (VŠPLI). Na Lesníckej fakulte tejto vysokej školy do roku 1952 skončilo štúdium 339 lesných inžinierov, z toho 5 zo zahraničia. Možno povedať, že nová tradícia lesníckeho vysokoškolského štúdia sa datuje od roku 1952, kedy sa VŠPLI v Košiciach rozdelila a prešla do Zvolena a Nitry. Vo Zvolene sa zriadila Vysoká škola lesnícka a drevárska s dvomi fakultami - lesníckou a drevárskou. Za 57-ročné obdobie pôsobenia Lesníckej fakulty vo Zvolene získalo titul lesného inžiniera 5 839 absolventov, z toho vyše 100 zo zahraničia. Do konca roka 2008 ukončilo na lesníckej fakulte vedeckú výchovu v ašpirantskej i doktorandskej forme vyše 400 absolventov, ktorým vedecká rada fakulty udelila hodnosť kandidáta poľnohospodársko–lesníckych vied (CSc.), doktora (Dr.), resp. hodnosť Philosophiae doctor (PhD.). V akademickom roku 2009/2010 študuje v dennej i externej forme doktorandského štúdia cca 80 doktorandov. Od decembra 1991 bola Vysoká škola lesnícka a drevárska vo Zvolene zákonom SNR premenovaná na Technickú univerzitu vo Zvolene s tromi fakultami: lesníckou, drevárskou a fakultou ekológie. V súčasnosti má TU vo Zvolene 4 fakulty: lesnícku, drevársku, fakultu ekológie a environmentalistiky a fakultu environmentálnej a výrobnej techniky. Na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene v súčasnosti pracuje 13 profesorov, 19 docentov, 36 odborných asistentov, 30 pracovníkov pre výskum a 26 technických a administratívnych pracovníkov. V aktuálnom akademickom roku 2009/2010 študuje na fakulte vyše 1 000 študentov denného i externého štúdia.


Odbory školy:

1. stupeň
* Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
* Lesníctvo

2. stupeň
* Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
* Ekológia lesa
* Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
* LesníctvoOznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí