Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Šafárikovo nám. 78/6, Bratislava - Staré Mesto-Staré Mesto
Vedenie školy: doc. PhDr. František Gahér, CSc.
Zastúpenie školy: prof. RNDr. Anna Zuzana Dubničková, DrSc.
Tel.: (02) 5292 1594, (02) 59244 141
Mobil: (02) 5296 3836
Fax: 02/5296 3836
E-mail: kr@rec.uniba.sk
Web: www.uniba.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršou, najväčšou a najkomplexnejšou univerzitou klasického typu, je referenčným bodom vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku. Jej trinásť fakúlt ponúka štúdium odborov v širokom spektre ľudského poznania od medicíny, cez humanitné a spoločenské vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu.

Je prestížnou národnou vzdelávacou inštitúciou európskeho štandardu, štúdium na jej fakultách je štruktúrované v súlade s Bolonskou deklaráciou na tri stupne štúdia:

1. stupeň - bakalársky,
2. stupeň - magisterský (výnimočne spojený s 1. stupňom do jedneho celku, napr. v doktorskom štúdiu medicíny) a
3. stupeň - doktorandský.

Základným nástrojom organizácie a evidencie štúdia je kreditový systém, zodpovedajúci Európskemu systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS).

Vo všetkých stupňoch štúdia v dennej a externej forme študuje cca 30.000 študentov.

Fakulty UK majú právo udeľovať príslušný akademický titul v 1040 akreditovaných študijných programoch, z toho 750 len v dennej a 290 v dennej aj externej forme štúdia.

Na niektorých fakultách je možnosť doplniť si už nadobudnuté vysokoškolské štúdium aj v rozširujúcom štúdiu a doplňujúcom pedagogickom štúdiu.

UK poskytuje aj ďalšie vzdelávanie rôzneho typu vo svojej súčasti v Centre ďalšieho vzdelávania UK.

Z celkového počtu študentov 1., 2. a 3. stupňa štúdia tvoria študenti v dennej forme štúdia
vyše 65 %, doktorandi tvoria z celkového počtu študentov 10 %.

Na niektorých fakultách je možné študovať celý študijný program v anglickom jazyku, väčšina fakúlt ponúka vybrané predmety aj v cudzom, prevažne anglickom jazyku.

Počet študentov univerzity má mierne stúpajúcu tendenciu, v akademickom roku 2005/06 úspešne ukončilo magisterské štúdium 4800 absolventov, v akademickom roku 2006/07 sa zapísalo do prvého ročníka bakalárskeho štúdia a na štúdium študijných programov v spojených stupňoch štúdia 6600 študentov.

Fakulty:

* Evanjelická bohoslovecká fakulta
* Fakulta managementu
* Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
* Fakulta sociálnych a ekonomických vied
* Fakulta telesnej výchovy a športu
* Farmaceutická fakulta
* Filozofická fakulta
* Jesseniova lekárska fakulta, Martin
* Lekárska fakulta
* Pedagogická fakulta
* Právnická fakulta
* Prírodovedecká fakulta
* Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí