Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzia Pavla Jozefa Šafárika


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Kováčska 26 040 75, Košice
Vedenie školy: doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc.
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: -
Mobil: 055/72 71 212,
Fax: 055/622 53 65
E-mail: rektor@upjs.sk
Web: www.upjs.sk/

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

UPJŠ vznikla v roku 1959 ako druhá klasická univerzita na Slovensku. V súčasnosti má univerzita päť fakúlt.

Na univerzite sa realizujú všetky tri stupne vysokoškolského vzdelávania, t.j. bakalárske, magisterské, resp. doktorské a doktorandské štúdium. Bakalárske a magisterské štúdium je organizované ako prezenčné štúdium. Pripravuje sa však zavedenie dištančnej formy a kombinovanej formy výučby (na Prírodovedeckej fakulte). Edukačný proces sa realizuje v jazyku slovenskom, pre zahraničných študentov v jazyku anglickom.

Univerzita sa zameriava na kvalitný vedecký výskum, na základe ktorého uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie. V niektorých odboroch výskumnej činnosti dosahuje univerzita európsku úroveň.

Univerzita má bohatú medzinárodnú spoluprácu s akademickými inštitúciami takmer všetkých kontinentov.


Odbory školy:

1. stupeň
* Právo
2. stupeň
* PrávoOznam školy:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „Univerzita“) patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým ustanovizniam nielen v Slovenskej republike, ale aj vo vyspelej Európe.

V súčasnom období má Univerzita fakulty lekársku, prírodovedeckú, právnickú, fakultu verejnej správy a filozofickú fakultu, ktoré pripravujú lekárov, odborníkov z prírodovedných disciplín, matematiky a informatiky, učiteľov, právnikov, odborníkov pre oblasť verejnej správy, filozofie, jazykov, psychológie a sociálnej práce. Absolventi tejto druhej najstaršej klasickej slovenskej univerzity majú dobrú povesť doma i v zahraničí.

Hlavným poslaním Univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, podľa európskych trendov v tejto oblasti, Boloňskej deklarácie a ďalších dokumentov. Univerzita napĺňa toto poslanie rozvojom harmonickej osobnosti, jej vedomostným rozkvetom, vzostupom múdrosti a tvorivosti v človeku. Univerzita vedie študentov k tolerancii, ku schopnosti kritického a nezávislého spôsobu myslenia, k zdravému sebavedomiu a národnej hrdosti. Univerzita poskytuje služby verejnosti šírením poznania prostredníctvom výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umožnením ďalšieho vzdelávania občanov. Univerzita prispieva k rozvoju kultúry a vzdelanosti národa.

Univerzita chápe svoje poslanie v jednotlivých oblastiach pôsobenia ako verejné dobro. V tomto duchu Univerzita chce aj naďalej pôsobiť ako garant slobody, demokracie, humanizmu, morálky a etiky nielen na vlastnej akademickej pôde, ale ich aj šíriť v spoločnosti. Univerzita aj v budúcnosti bude brániť akademické práva a svoju akademickú autonómiu.Fotogaléria miest Fotogaléria obcí