Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva Košice


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Kukučínova 17 040 01, Košice
Vedenie školy: Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, CSc.
Zastúpenie školy: prof. Ing. Imrich Dufinec, PhD.
Tel.: + 421 (0) 55 72 010 71
Mobil: -
Fax: -
E-mail: vsbm@vsbm.sk / info@vsbm.sk
Web: www.vsbm.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Vedecko-výskumná profilácia

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (VŠBM Košice) od svojho vzniku (7. jún 2006) sa zapojila do vedeckej a výskumnej činnosti na báze základného aj aplikovaného výskumu. VŠBM Košice považuje vedecko-výskumnú činnosť za svoju prvoradú a trvalú úlohu. Vo svojich vedecko-výskumných projektoch sa orientuje prostredníctvom bezpečnostného manažmentu na takmer všetky špecifické oblasti existencie a života človeka. Dominujúcim prvkom týchto projektov je ochrana osôb a majetku s orientáciou do oblasti bezpečnosti v životnom prostredí, ekonomike, doprave a dopravných infraštruktúrach, logistike, informačných systémoch, informačných technológiách a priemysle. Osobité špecifiká nesú projekty v oblastiach kriminalistiky a kriminológie spojených predovšetkým s prevenciou kriminality. Vedecko-výskumné projekty základného aj aplikovaného výskumu sú riešené na národnej i medzinárodnej úrovni.

VŠBM Košice pre úspešné riešenie vedecko-výskumných projektov vytvára dostatočnú a kvalitnú materiálovú a technickú bázu v podobe výskumných a technických laboratórií s ekvivalentným prístrojovým parkom. Škola v období rokov 2006 až 2010 riešila vedecko-výskumné projekty pod garanciou vlastných akademických pracovníkov, resp. v spoluriešiteľstve s viacerými akademickými a výskumnými inštitúciami, štátnymi organizáciami a správami, ako aj so súkromnými spoločnosťami a firmami z praxe.

V procese transferu vedeckých poznatkov z vedecko-výskumnej činnosti sa škola zamerala na ich praktické aplikácie v praxi mnohých podnikateľských subjektov, subjektov verejnej správy a štátnych orgánov, najmä orgánov Policajného zboru Slovenskej republiky na takmer všetkých stupňoch jeho riadenia. Výstupy viacerých vedecko-výskumných projektov predovšetkým aplikovaného charakteru napomohli k riešeniu a prevencii kriminality delikventných osôb hlavne z radov mládeže, v mnohom napomohli k zvýšeniu bezpečnosti v doprave a dopravnej infraštruktúre, bezpečnosti v logistike, životnom prostredí a informačných systémoch.

Z palety riešených vedecko-výskumných projektov v období 2006-2010 VŠBM Košice za prioritné považuje najmä projekty v kategórii základného výskumu na domácej pôde i v zahraničí. Sú to vedecko-výskumné projekty VEGA (Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky), KEGA (Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky), APVV (Agentúry na podporu výskumu a vývoja), SAAIC (Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu), COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) atď. Za pomerne krátke obdobie svojej existencie sa škole podarilo presadiť aj na medzinárodnej výskumnej pôde v riešení projektov zameraných na environmentálnu bezpečnosť, bezpečnosť v stavebníctve a dopravných stavbách, bezpečnosť v doprave a logistike, v riešení projektov v kriminalistike, kriminológii a forenzných vedách. Prehľad vedecko-výskumného potenciálu VŠBM Košice podávajú grafy 1; 2 a 3.


Odbory školy:

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach organizuje denné a externé štúdium v študijnom odbore "Ochrana osôb a majetku", študijnom programe "Riadenie bezpečnostných systémov", a to v I. stupni (bakalárskom) a v II. stupni (inžinierskom) vysokoškolského štúdia.

Aktuálne sú pripravované ďalšie špecifické študijné programy I. stupňa a to :
- Ekonomická bezpečnosť,
- Environmentálna bezpečnosť,
- Bezpečnosť v doprave a dopravnej infraštruktúre,
- Bezpečnosť informácií.

Pripravované študijné programy nadväzujú na študijný program "Riadenie bezpečnostných systémov" a dávajú študentom možnosť rozvíjať schopnosti v špecifickej oblasti ochrany osôb a majetku ako aj celkového rozvoja bezpečnostného povedomia obyvateľstva, ktoré sa skončilo zrušením vojenskej základnej služby.
Študijný program : "Riadenie bezpečnostných systémov"

Štúdium je zamerané na vysokoškolskú prípravu odborníkov pre sféru verejnej správy a súkromného sektora. Absolventi riešia bezpečnostné otázky pri riadení výrobnej sféry, občianskeho života pri ochrane hmotného a nehmotného majetku občanov, fyzických osôb, právnických osôb, obcí, štátu pred pôsobením bezpečnostných rizík rôznej povahy. Absolvent získava vedomosti z oblasti bezpečnosti osôb a majetku, prírodných a technických vied, práva, policajných a kriminalistických vied, ekonomiky, manažmentu, environmentalistiky, informačných technológií, humanitných vied a cudzích jazykov. Dané spektrum predmetov dáva absolventovi možnosť uplatnenia na riadiacich postoch vo verejnej správe, bezpečnostných službách celého rozsahu, v orgánoch štátnej správy, v integrovaných záchranných systémoch, v samospráve, súkromných podnikoch a spoločnostiach, mestskej polície, policajného zboru a ozbrojených silách SR, ale aj iných oblastiach spoločnosti.

V priebehu štúdia v dennej forme vzdelávania študenti absolvujú podľa vlastného záujmu špeciálny kurz prežitia v sťažených podmienkach pod dohľadom profesionálnych inštruktorov a je im udelený certifikát špecialistu pre prežitie v sťažených podmienkach. Počas štúdia tak isto získava absolvent základný pás absolventa kurzu bojových umení, ako aj preukaz odbornej spôsobilosti pracovníka bezpečnostných služieb typu „S“ a vzdelanie nevyhnutné pre získanie zbrojného preukazu.

Pre študentov sú vytvorené vyhovujúce technicko-materiálne podmienky so snahou ich optimalizácie. Každému študentovi je poskytovaná v cene štúdia študijná literatúra, ktorá vzniká v rámci vlastnej edície VŠBM v Košiciach pre každý predmet jednotlivo. Študenti majú možnosť využívať služby Akademickej knižnice VŠBM, a pre nerušené štúdium aj priestory študovne a počítačovej študovne s pripojením na internet.

Vysoká škola nehodnotí svoju kvalitu podľa počtu vylúčených študentov, ale podľa študentov, ktorí prekonajú sami seba a vynaložia maximálne úsilie pre absolvovanie štúdia. K tomu sú vytvorené všetky nástroje a podmienky, ktoré zaručujú úspešné absolvovanie „Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach“ a následné uplatnenie absolventov v praxi.Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí