Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave logo


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Karloveská 64 841 04, Bratislava
Vedenie školy: prof. Ing. Viera. Cibáková, CSc.
Zastúpenie školy: - / -
Tel.: -
Mobil: 0905 864 457
Fax: 02/455 240 89
E-mail: sekretariat@vsemvs.sk
Web: www.vsemvs.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Poslaním VŠEMvs do roku 2013 je

* Vychovávať odborníkov pre verejnú správu a regionálny rozvoj poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní.
* Sprostredkovávať aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu verejnej správy a regionálneho rozvoja a tým prispieť k zvyšovaniu možnosti uplatnenia sa v stále silnejúcom konkurenčnom prostredí integrujúceho a globalizujúceho sa sveta.
* Vybudovať excelentnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu v súlade so stratégiou vysokej školy.
* Pôsobiť ako nezávislé a slobodné vysokoškolské pracovisko realizujúce vzdelávacie programy na medzinárodne porovnateľnej úrovni.

Oblasti pôsobenia VŠEMvs

Oblasť vzdelávania

* pripravuje odborníkov pre verejnú správu poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch koncipovaných na báze študijného odboru 3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní,
* pripravuje odborníkov pre malé a stredné podnikanie poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch koncipovaných na báze študijného odboru 3.3.16 ekonomika a manažment podniku v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní,

Oblasť výskumu

* realizuje základný výskum a jeho šírením prehlbuje poznanie o ekonomike a riadení štátnej správy, samosprávy a podnikania,
* sprostredkováva aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu verejnej správy a malého a stredného podnikania, a tým prispieva k zvyšovaniu šance uplatnenia sa absolventov v stále silnejšom konkurenčnom prostredí integrujúceho sa sveta,
* vytvára pracovné miesta pre ďalších vedecko-pedagogických zamestnancov, ktorí môžu skvalitniť jej vedecký a pedagogický potenciál v podmienkach zvyšujúcej sa konkurencie medzi vysokými školami na Slovensku.

Naši absolventi – úspešní profesionáli pre potreby verejnej správy

Absolventi VŠEMvs nachádzajú široké uplatnenie vo sfére verejnej správy a manažmentu malého a stredného podnikania v regiónoch a podľa štatistík úradov práce dosahujú úplnú zamestnanosť. Tým, že sa do obsahu štúdia prostredníctvom špičkových pedagógov neustále prenášajú najnovšie poznatky z oblasti verenej správy, regionálneho rozvoja ako aj manažmentu malého a stredného podnikania, absolventi VŠEMvs získavajú konkurenčnú výhodu na trhu práce. Po ukončení štúdia sú schopní, riešiť rozvojové problémy vzniknuté v mestách, obciach a vo vidieckych regiónoch a presne špecifikovať rozvojové problémy regiónu a vybrať vhodné nástroje na ich riešenie. Využitie informatiky vo vzdelávacom procese im pomáha v praxi identifikovať informačné zdroje a spracovať dosiahnuté výsledky. Zaradenie výučby práva do štúdia poskytuje absolventom také poznatky z vybraných právnych odvetví, ktoré vedia v praxi efektívne využiť pri riešení praktických aspektov jednotlivých druhov rozhodovacích procesov vo verejnej správe. Dobrá jazyková vybavenosť umožňuje študentom uplatniť sa aj na zahraničnom trhu práce.


Odbory školy:
-

Oznam školy:
Momentálne žiadne oznamy.


Fotogaléria miest Fotogaléria obcí