Žilinská Univerzita v Žiline (ŽU)

Žilinská univerzita_0


Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Kontaktné údaje

Adresa školy: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Vedenie školy: prof.Ing. Ján Bujňák, CSc. - rektor
Zastúpenie školy: prof.Ing.Michal Pokorný, PhD. - prvý profesor
Tel.: 041/513 50 01
Mobil: -
Fax: 041/513 50 55
E-mail: macurova@nic.uniza.sk
Web: www.utc.sk, www.uniza.sk

Všeobecné údaje

Prezentácia školy:

Profil univerzity:

doprava (cestná, železničná, vodná, letecká), dopravné cesty, dopravné staviteľstvo, elektrotechnika, telekomunikácie, informačné technológie, manažment a marketing, spoje, strojárstvo, krízový a bezpečnostný manažment, občianska bezpečnosť, požiarna ochrana, súdne inžinierstvo, aplikovaná matematika, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, knižnično-informačná veda, sociálna pedagogika, vysokohorská biológia


Odbory školy:

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov:

- technické a technologické problémy prevádzky dopravných, poštových a telekomunikačných systémov
- dopravná, poštová a telekomunikačná politika, identifikácia spoločensky optimálnej úrovne dopravných, poštových a telekomunikačných systémov, vrátane hodnotenia efektívnosti a kvality v doprave, v pošte a telekomunikáciách
- technologické, ekonomické a finančné riadenie dopravných, poštových a telekomunikačných podnikov zo zameraním na železničnú, cestnú, mestskú, leteckú a vodnú dopravu, ako aj na dopravné, poštové a telekomunikačné služby
- vybrané aspekty riadenia kvality v dopravných, poštových a telekomunikačných podnikoch
- trendy rozvoja dopravných, poštových a telekomunikačných služieb
- analýza podnikateľského prostredia, vypracovanie vhodných metód v podnikoch a stanovenie účinných terapií,
- priestorová alokácia infraštruktúry a územné plánovanie vo vzťahu k doprave, pošte a telekomunikáciám
- koordinácia a integrácia systémov riadenia v doprave, v pošte a telekomunikáciách SR, využívanie komunikačných, navigačných a geodetických systémov
- logistika a logistické koncepcie v doprave, v pošte a telekomunikáciách
- manažment, marketing v podniku, environmentálny marketing, účtovníctvo a controlling
- analýza sociologických a psychologických determinantov v doprave
- diagnostikovanie potenciálu ľudských zdrojov v podniku

Strojnícka fakulta:

- konštrukcia dopravných prostriedkov, mobilných pracovných strojov, zdvíhacích, manipulačných a energetických zariadení, strojov na stavbu a obnovu dopravnej infraštruktúry a manipulácia s materiálom v doprave, priemysle, energetike, stavebníctve, lesníctve
- prevádzka a obnova dopravných prostriedkov
- konštrukčné materiály a technológie výroby
- CA systémy a technológie, počítačom integrovaná výroba, virtuálny vývoj výrobkov
- počítačová podpora v strojárstve, pružné výrobné systémy, automatizácia, NC programovanie obrábacích strojov a priemyselných robotov
- rozvoj moderných metód pre hodnotenie technologických a úžitkových vlastností strojov a výrobných zariadení
- priemyslové inžinierstvo, projektovanie výrobných systémov, rozhodovacie procesy, marketing, modelovanie a simulácia, riadenie akosti výrobkov pri rešpektovaní špecifík človeka, prírody a ekonomiky

Elektrotechnická fakulta:

- telekomunikačné a informačné techniky a technológie, technológie pevných a mobilných a satelitných komunikačných sietí, širokopásmové komunikačné siete ich dimenzovanie, optimalizácia a audit, telekomunikačné služby, multimédiá
- spoľahlivý a bezpečný prenos a spracovanie informácií pri riadení kritických procesov, informačné systémy pre všetky druhy riadených systémov, zabezpečovacie systémy pre všetky druhy dopráv
- metódy riadenia elektrických pohonov, dynamika a energetika elektrickej trakcie, elektroenergetika, výkonové elektronické systémy, teória a návrhy elektrických strojov
- manažment kvality a spoľahlivosti v elektrotechnickom priemysle, programovateľné logické polia, automatizácia merania, kontroly a skúšok
- diagnostické metódy a systémy pre elektrické stroje a zariadenia, metódy a prostriedky nedeštruktívnej kontroly materiálov, meracie a simulačné metódy v biomedicínskom inžinierstve, elektromagnetická kompatibilita
- akustické a optické vyšetrovanie vlastností kondenzovaných látok, vyšetrovanie nelineárnych akustických a optických javov, fyzikálne aspekty a praktické využitie interferencie módov v optických vláknach

Stavebná fakulta:

- rozvojové otázky projektovania, stavby, opráv a rekonštrukcie železničných tratí, ciest, diaľnic a mestských komunikácií, stavba mostov a tunelov, špecifické problémy vysokorýchlostných tratí
- teoretické otázky dopravného plánovania, urbanizmu a ochrany stavieb a ľudí pred negatívnymi účinkami dopravy
- teoretické problémy návrhu dopravných stavieb, modelovanie, analýza namáhania a pevnostné výpočty pomocou výpočtovej techniky, zvukovo-izolačné vlastnosti konštrukcií
- meranie a diagnostika konštrukcií dopravných stavieb, prepočet, zvyšková životnosť a únosnosť existujúcich mostov a stavebných konštrukcií a konštrukcií vozoviek
- údržbové a optimalizačné metódy ciest a železníc
- geoinformačné systémy v geodézii so zameraním na stavebníctvo

Fakulta riadenia a informatiky:

- analýza, syntéza a návrh integrovaných informačných a riadiacich systémov
- tvorba integrovaných interaktívnych informačných systémov na podporu rozhodovania vrátane ekonomických súvislostí a technického zabezpečenia
- manažment, marketing, logistika a podnikanie všeobecne a v dopravných a spojových systémoch
- tvorba dopravných a spojových systémov a ich riadenie
- riadenie a optimalizácia prepravy tovaru a cestujúcich
- riadenie a optimalizácia tvorby databáz, prenosu a spracovania informácií
- analýza, syntéza a návrh multimediálnych informačných systémov
- analýza, syntéza a návrh geografických informačných systémov
- návrh a realizácia simulačných prostriedkov pre komunikačné siete a systémy
- návrh a realizácia technických prostriedkov pre informačné a riadiace systémy
- matematické modelovanie

Fakulta špeciálneho inžinierstva:

- riešenie teoretických základov krízového manažmentu
- analýza a hodnotenie rizika a projektovanie preventívnych opatrení
- riešenie krízových situácií v prírodnom, ekonomickom a spoločenskom prostredí
- požiarne inžinierstvo a požiarna bezpečnosť
- organizáci a technické zabezpečenie požiarnej ochrany
- manažment záchranných služieb
- ochrana osôb, majetku a objektov
- integrované bezpečnostné systémy
- prevencia kriminality miest a obcí
- ekonomické dôsledky katastrof
- riadenie dopravy v krízových situáciách
- príprava a obnova infraštruktúry dopravnej sústavy

Fakulta prírodných vied:

- obyčajné, funkcionálne i parciálne diferenciálne rovnice a systémy a ich aplikácie
- ortogonálne polynómy a funkcie, rozvoje, aplikácie
- funkcionálne priestory a ich aplikácie na riešenie okrajových úloh pre parciálne diferenciálne rovnice
- aplikácia matematických metód v technických vedách a v inžinierskej praxi
- teória vyučovania matematiky
- postoje a názory vysokoškolskej mládeže na konzum, prevenciu a boj proti drogovým návykom
- filozoficko-etické a morálno-spoločenské a umelecké aspekty mediálnej práce
- miesto multimédií vo vyučovaní cudzích jazykov z hľadiska komunikatívnej metodiky
- hudobná a priestorová akustika
- využívanie IKT na rozvoj tvorivého myslenia, softvérová podpora edukačných programov, vybavenie multimediálnych učební
- hudobná kultúra a školstvo v žilinskom regióne v kontexte vývoja na Slovensku
- globálnosť – regionálnosť európskych hudobných kultúr
- sociálna pedagogika
- misijná práca s mládežou

Ústav súdneho inžinierstva:

- súdne inžinierstvo so zameraním na interdisciplinárny prístup z oblasti dopravy, strojárenstva, elektrotechniky, stavebníctva, písmoznalectva a podnikového hospodárstva, všeobecné a špeciálne metodiky technickej analýzy a diagnostiky znaleckej činnosti

Výskumný ústav vysokohorskej biológie:
- kontaminácia vysokorskej fauny a flóry ťažkými kovmi z transhraničných polúcií (Pb, Cd, Cu)
- ontogenetická alometria vertebrát
- bakteriálna mikroflóra vertebrát vysokých pohorí
- molekulárna diagnostika (PCR, mikrosatelity)
- krvné parazity fauny vysokých pohorí Slovenska
- multivariantné štatistické techniky priv výskume koevolúcie Acarina, Mallophaga a ich hostiteľov
- riasy temprárnych vôd hrebeňov vysokých pohorí –auteekológia vybraných druhov
- teória vyučovania niektorých predmetov v študijnom programe Stráž prírodyOznam školy:

Sociálne štipendium:

Prosíme študentov aby žiadosti o sociálne štipendium tlačili, alebo kopírovali do formátu A3.

Rozdelenie študentov fakúlt medzi pracovníkov referátu:

Mgr. Katarína Gažová - SvF, SjF, EF
Mgr. Soňa Spišáková - FRI, FPV, FŠI
Bc. Jana Závodská - FPEDaS, VÚVB (Stráž prírody)

Vyhradený pracovný čas pre študentov:

PONDELOK: 8:30 – 11:00
UTOROK: 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00
STREDA: 8:30 – 11:00
ŠTVRTOK: 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00
PIATOK: pre študentov zatvorené

POZOR ZMENA !!!

OD 1.1.2009 SA ZAOPATRENÍ ŠTUDENTI NAD 25 ROKOV POSUDZUJÚ SPOLU S RODIČMI A SÚRODENCAMI.


Žilinská univerzita_1 Žilinská univerzita_2 Žilinská univerzita_3

Fotogaléria miest Fotogaléria obcí