Školy na Slovensku

Školy na Slovensku

Každý kto má záujem o bezplatné pridanie ŠKOLY/VZDELÁVACIEHO ZARIADENIA na portál SLOVAKREGION, môže tak spraviť po registrácii.

Informácie ohľadne používania stránky si pričítajte v UŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE.

ZOZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SR

Názovikona zoradenia Web
Stredná zdravotnícka škola v Trnave www.szstt.edupage.org
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici www.sevs.sk
Súkromná hotelová akadémia http://www.sha.sk
Súkromná hotelová akadémia HaGMa v Bratislave www.shahagma.sk
Súkromná hotelová akadémia SD Jednota Šamorín
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS v Nitre www.ssosanimus.edupage.org
Súkromná stredná odborná škola GASMO v Bratislave wwww.ssosgasmo.sk
Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service v Bratislave www.jss.sk
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota v Šamoríne www.hasossamorin.edu.sk
Súkromná stredná odborná škola v Bratislave www.gastroskola.sk
Súkromná stredná škola HOST v Bratislave www.skolahost.sk
Súkromná stredná umelecká škola v Nitre www.susnitra.edupage.org
Súkromné gymnázium - bilingválne štúdium v Bratislave www.gymnaziumceska.sk
Súkromné slovanské gymnázium v Bratislave http://www.ssg.sk
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave www.stkdn.sk
Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta www.svf.tuke.sk
Technická univerzita vo Zvolene www.tuzvo.sk
Technická univerzita vo Zvolene - Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky vo Zvolene www.tuzvo.sk/fevt
Technická univerzita vo Zvolene - Lesnícka fakulta www.tuzvo.sk/lf
Trnavská univerzita v Trnave www.truni.sk
Univerzita J. Selyeho v Komárne www.selyeuni.sk/
Univerzita Komenského v Bratislave www.uniba.sk
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre www.ukf.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach www.upjs.sk/
Vojenská letecká akadémia gen. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach www.vlake.sk
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach www.vsbm.sk
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave www.vsemvs.sk
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove www.ismpo.sk
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, www.vsmu.sk
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave www.vsvu.sk
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave www.vssvalzbety.sk
Základná škola Bernolákova 35, 94201 Šurany www.zsbersu.edu.sk
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Jozefa Horáka http://www.zsjhbs.sk/joomla/
Základná škola Jozefa Kollára http://zsjkollara.edupage.org/
Základná škola, Bernolákova 35, 942 01 Šurany https://zsbersu.edupage.org/
Základná škola,Litoměřická 32, Topoľčianky zstopolcianky.edupage.org
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA http://zusbanskastiavnica.edupage.org/
Žilinská Univerzita v Žiline (ŽU) www.utc.sk, www.uniza.sk
ZŠ Bernolákova 35 www.zsbersu.edu.sk
ZŠ Borský Mikuláš www.zsbormik.stranka.info/index.php?vid=A
ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca www.zshviezdoslavka.sk