Školy na Slovensku

Školy na Slovensku

Každý kto má záujem o bezplatné pridanie ŠKOLY/VZDELÁVACIEHO ZARIADENIA na portál SLOVAKREGION, môže tak spraviť po registrácii.

Informácie ohľadne používania stránky si pričítajte v UŽÍVATEĽSKEJ PRÍRUČKE.

ZOZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SR

Názovikona zoradenia Web
ZŠ, Hviezdoslavova 1, Revúca www.zshviezdoslavka.sk
ZŠ Borský Mikuláš www.zsbormik.stranka.info/index.php?vid=A
ZŠ Bernolákova 35 www.zsbersu.edu.sk
Žilinská Univerzita v Žiline (ŽU) www.utc.sk, www.uniza.sk
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA http://zusbanskastiavnica.edupage.org/
Základná škola,Litoměřická 32, Topoľčianky zstopolcianky.edupage.org
Základná škola, Bernolákova 35, 942 01 Šurany https://zsbersu.edupage.org/
Základná škola Jozefa Kollára http://zsjkollara.edupage.org/
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Jozefa Horáka http://www.zsjhbs.sk/joomla/
Základná škola Bernolákova 35, 94201 Šurany www.zsbersu.edu.sk
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave www.vssvalzbety.sk
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave www.vsvu.sk
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, www.vsmu.sk
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove www.ismpo.sk
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave www.vsemvs.sk
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach www.vsbm.sk
Vojenská letecká akadémia gen. Milana Rastislava Štefánika v Košiciach www.vlake.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach www.upjs.sk/
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre www.ukf.sk
Univerzita Komenského v Bratislave www.uniba.sk
Univerzita J. Selyeho v Komárne www.selyeuni.sk/
Trnavská univerzita v Trnave www.truni.sk
Technická univerzita vo Zvolene - Lesnícka fakulta www.tuzvo.sk/lf
Technická univerzita vo Zvolene - Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky vo Zvolene www.tuzvo.sk/fevt
Technická univerzita vo Zvolene www.tuzvo.sk
Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta www.svf.tuke.sk
Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu v Trnave www.stkdn.sk
Súkromné slovanské gymnázium v Bratislave http://www.ssg.sk
Súkromné gymnázium - bilingválne štúdium v Bratislave www.gymnaziumceska.sk
Súkromná stredná umelecká škola v Nitre www.susnitra.edupage.org
Súkromná stredná škola HOST v Bratislave www.skolahost.sk
Súkromná stredná odborná škola v Bratislave www.gastroskola.sk
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota v Šamoríne www.hasossamorin.edu.sk
Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service v Bratislave www.jss.sk
Súkromná stredná odborná škola GASMO v Bratislave wwww.ssosgasmo.sk
Súkromná stredná odborná škola ANIMUS v Nitre www.ssosanimus.edupage.org
Súkromná hotelová akadémia SD Jednota Šamorín
Súkromná hotelová akadémia HaGMa v Bratislave www.shahagma.sk
Súkromná hotelová akadémia http://www.sha.sk
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici www.sevs.sk
Stredná zdravotnícka škola v Trnave www.szstt.edupage.org
Stredná zdravotnícka škola v Nitre www.szsnitra.sk
Stredná zdravotnícka škola v Bratislave www.szsbaza.sk
Stredná umelecká škola v Trenčíne www.sustn.sk
Stredná priemyselná škola v Trnave www.spstt.edupage.org
Stredná priemyselná škola v Nitre www.spsnitra.edupage.org
Stredná priemyselná škola stavebná v Trnave www.spsstt.sk
Stredná priemyselná škola stavebná v Nitre http://www.spssnr.sk
Stredná priemyselná škola stavebná (SPŠS) v Žiline www.spssza.sk
Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre www.spspnr.sk
Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave www.spsdtt.sk
Stredná priemyselná škola dopravná v Bratislave www.spsdkvacba.edu.sk
Stredná odborná škola veterinárna v Nitre www.sposnr.sk
Stredná odborná škola v Nitre www.soustavnr.edu.sk
Stredná odborná škola v Nitre www.sosnrlev.edupage.org
Stredná odborná škola v Nitre www.zssnr.edu.sk
Stredná odborná škola v Bratislave www.souzel.sk, www.souzelba.edu.sk
Stredná odborná škola v Bratislave www.beautycare-study.sk
Stredná odborná škola v Bratislave http://www.souptba.sk
Stredná odborná škola strojnícka Aurela Stodolu Košice www.souaske.edu.sk
Stredná odborná škola potravinárska v Nitre www.soupcabajskanr.edu.sk
Stredná odborná škola polytechnická v Trnave www.souztt.edupage.org
Stredná odborná škola polytechnická v Nitre www.ptechskola.edu.sk
Stredná odborná škola polygrafická v Bratislave www.polygraficka.sk
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Trnave www.spostt.edupage.org
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave www.sosos.eu.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trnave www.sosostrnava.edupage.org
Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza

www.kalina.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb www.sosbs.sk
Stredná odborná škola Ľudovíta Greinera
Stredná odborná škola lesnícka www.slsbs.edu.sk/
Stredná odborná škola Jána Bocatia Košice www.sosbocatiuske.sk
Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave www.sose-trnava.edu.sk/SOSE_Trnava/SOSE_Trnava.html
Stredná odborná škola drevárska v Bratislave www.drevarskaba.edupage.org
Stredná odborná škola automobilová v Trnave www.sosatt.sk
Stredná odborná škola automobilová v Bratislave www.sosaba.sk
SPŠ Samuela Mikovíniho www.mikovini.sk
Športové gymnázium v Nitre www.sportgymnr.sk
Športové gymnázium Jozefa Herdu v Trnave www.gymbott.szm.com
Spojená škola v Bratislave www.chemiraba.sk
Spojená škola sv. Františka z Assisi v Bratislave www.czskarloba.edu.sk
Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a SOŠ umeleckopriemyselná v Bratislave www.dizajngym.sk
Spojená katolícka škola s o. z. GYMNÁZIUM sv. Cyrila a Metoda a Základná škola sv. Svorada a Benedikta v Nitre www.gcm.sk
SOŠ polytechnická http://ssjh.sk
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave www.szu.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave www.stuba.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre www.uniag.sk
Prešovská univerzita v Prešove www.unipo.sk
Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela Komenského v Banskej Bystrici www.prf.umb.sk
Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre www.pgjknr.sk
Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury v Trnave http://pasa.edupage.org
Paneurópska vysoká škola v Bratislave www.uninova.sk
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza www.oaprievidza.sk
Obchodná akadémia v Seredi www.oasered.sk
Obchodná akadémia v Nitre www.oanitra.edu.sk
Obchodná akadémia Trnava www.oakuktt.edupage.org
Obchodná akadémi Imricha Karvaša v Bratislave www.oaikba.sk
Konzervatórium v Nitre www.konzervatoriumnitra.sk
Konzervatórium v Bratislave www.konzervatorium.sk
Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice www.konja.eu